Eroare
  • Koowa plugin requires MySQLi Database Driver. Please change your database configuration settings to 'mysqli'

Întrebări frecvente

Primesc mesajul "Forbidden – You don’t have permission to access this page"
1. În această situaţie procedati în felul următor: verificati daca documentul dvs nu are mai mult de 4 MB. Daca depăşeşte 4MB, scanaţi-l folosind o rezoluţie mai mică.
2. Daca documentul are mai putin de 4 MB, instalaţi un software, distribuit în mod gratuit, de generare documente pdf . De exemplu dacă folositi PRIMOPDF, procedaţi în felul următor: Deschideti raportul în cauză şi îl retipăriti (Operatiunea este urmatoarea: File - Print - Select printer name: Primo pdf- ok. Din fereastra generata de primopdf selectati ebook si apasati Create Pdf.)  Noul document astfel generat va fi acceptat fara nici o problemă de server.
Primesc mesajul

"500 - Layout "default" not found
Nu puteţi vizualiza această pagină pentru că:

  1. un semn de carte expirat
  2. un motor de căutare care are o listare expirată pentru acest site
  3. o adresă introdusă greşit
  4. nu aveţi acces la această pagină
  5. Resursa solicitată nu a fost găsită.
  6. A apărut o eroare în timpul procesării cererii dumneavoastră."


In aceasta situatie ati gresit fie userul, fie parola necesare autentificarii pe site.
Verificaţi daca user-ul este introdus corect, parola  este CNP-ul dvs ( aceasta varianta este valabila doar daca nu aţi / vi s-a resetat parola iniţială).
Folosiţi link-urile Aţi uitat parola? şi Aţi uitat utilizatorul? din modulul de autentificare. Informaţiile de recuperare / schimbare a parolei de acces vă vor fi trimise automat pe e-mail-ul dvs.
Nu ezitati in a ne contacta daca inregistrati probleme la autentificarea pe site.

Site-ul proiect-ului Doctorat in economie la standardele Europei cunoasterii este optimizat pentru browserele de internet Mozilla Firefox şi Internet Explorer.
Cu toate acestea, pentru activitatea dvs. de raportare (Rezultatele cercetarii, Raport lunar, Raport trimestrial, Raport de mobilitate) recomandarea noastră este să folosiţi Mozilla Firefox.
Aţi încărcat un document produs de o aplicaţie din pachetul Office 2007 sau Office 2010 ce are extensia docx sau xlsx. Aceste extensii nu sunt corect interpretate de unele browsere de internet printre care se numără şi Internet Explorer.
Folosiţi Mozilla Firefox şi nu veţi mai avea această problemă.
Bursa de care a beneficiat un doctorand în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5./S/55287 se returnează în următoarele situaţii: -         Pierderea calităţii de doctorand cu frecvenţă la zi pe locuri finanţate din bugetul de stat; aceasta poate fi determinată de situaţii cum ar fi, fără a se limita la acestea: exmatricularea din motive care ţin de  neîndeplinirea obligaţiilor contractuale şi cele determinate de regulamentul şcolii doctorale (ex. nepromovarea programului de pregătire universitară avansată, renunţarea la programul de studii universitare de doctorat, schimbarea formei de învăţământ de către doctorand etc.). Pierderea acestei calităţi conduce la eliminarea doctorandului din grupul ţintă al proiectului, şi determină returnarea tuturor sumelor primite ca sprijin financiar în cadrul proiectului până la momentul ieşirii din grupul ţintă al proiectului; -         Nefinalizarea programului de studii universitare de doctorat în perioada prevăzută de legislaţia în vigoare aplicabilă. Această situaţie determină returnarea tuturor sumelor primite ca sprijin financiar pe toată durata de implementare a proiectului. Bursele primite în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5./S/55287 nu se acordă pe durata perioadelor de întrerupere a doctoratului, a concediilor de maternitate, de boală etc. În aceste perioade, doctorandul rămâne membru al grupului ţintă al proiectului, dar nu va beneficia de bursă doctorală; aceasta nu va fi acordată retroactiv la revenirea din concediu, încetarea perioadei de întrerupere.
În cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287 sunt prevăzute stagii de mobilităţi pentru documentare şi cercetare la universităţi şi institute de cercetare din state membre ale Uniunii Europene; durata totală a stagiilor este de 246 de luni. Durata unui stagiu este de minimum 3 luni - maxim 8 luni consecutive. Pe această perioadă, cuantumul total al bursei acordate este de 3700 lei. Conform Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, nr. 4204/2009, sprijinul financiar acordat doctoranzilor în cadrul proiectelor cofinanţate din Fondul Social European în cadrul POSDRU, suma maximă de 3700 lei acoperă toate cheltuielile doctorandului ocazionate de efectuarea mobilităţii (transport extern, cazare, subzistenţă şi transport intern în ţara de destinaţie).
Alegerea conducătorului de doctorat se realizează în conformitate cu Regulamentul Şcolii Doctorale la care este înmatriculat doctorandul sprijinit în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287.
Drepturile doctoranzilor sunt cele conferite de legislaţia specifică, completate cu Regulamentele Şcolilor Doctorale la care este înmatriculat doctorandul şi prevederile actului adiţional nr. 1 la contractul de studii universitare de doctorat încheiat la data de 01 martie 2010 pentru doctoranzii care beneficiază de sprijin financiar în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287.
Toate informaţiile relevante, inclusiv anunţuri, pentru doctoranzii sprijiniţi în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287 sunt postate pe pagina web a proiectului: www.doesec.ase.ro.
Numărul minim de prezenţe este prevăzut în Regulamentul Şcolii Doctorale la care este înmatriculat doctorandul sprijinit în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287.
Frecvenţa plăţii burselor de doctorat în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287 este, de regulă, lunară. Plata burselor de doctorat în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287 este condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către doctoranzii sprijiniţi şi de existenţa disponibilităţilor financiare din bugetul proiectului şi resursele proprii ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi ale Universităţii de Vest din Timişoara care participă la implementarea acestui proiect.
Comisioanele pentru deschiderea şi administrarea cardului bancar, precum şi comisioanele percepute pentru tranzacţiile efectuate sunt suportate de către titularului cardului.
Doctoranzii sprijiniţi în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5./S/55287 beneficiază pe toată durata ciclului de studii universitare de doctorat de:

- Bursă lunară în cuantum de 1850 lei pentru activităţile programului de studii universitare de doctorat desfăşurate în ţară;
- Bursă lunară  cuantum de 3700 lei/lună pe durata mobilităţii de cercetare/documentare în universităţi/centre de cercetare din state membre ale Uniunii Europene (numai pe perioada mobilităţii în Uniunea Europeană).

- Conform Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, nr. 4204/2009, sprijinul financiar acordat doctoranzilor în cadrul proiectelor cofinanţate din Fondul Social European în cadrul POSDRU, se acordă pe durata a 12 luni/an universitar; pe cale de consecinţă, bursa se acordă şi pe perioada vacanţelor.

Cofinanţarea reprezintă contribuţia proprie a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în calitate de beneficiar, şi a Universităţii de Vest din Timişoara, în calitate de partener, la asistenţa nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POSDRU pentru implementarea proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287. Cofinanţarea este asigurată din resursele proprii ale celor două universităţi. Cofinanţarea NU este asigurată de doctoranzii sprijiniţi în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287. Accesul doctoranzilor la activităţile proiectului este gratuit.
  În cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287 obligaţiile care revin doctoranzilor sprijiniţi sunt specificate în actul adiţional nr. 1. la contractul de studii universitare de doctorat, încheiat la 01 martie 2010. Conţinutul acestui act adiţional este disponibil pe pagina web www.doesec.ase.ro. Conform Regulamentului Şcolii Doctorale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, doctorandului i se poate solicita prestarea unui cuantum de 4-6 ore didactice pe săptămână de către instituţie, la solicitarea conducerii facultăţii/catedrei şi nu la solicitarea echipei de proiect. Această obligaţie este comună tuturor doctoranzilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti, indiferent de statutul de doctorand sprijinit în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287. {slide=Ce se întâmplă dacă doctoranzii promovează un număr de examene, dar nu pe toate?
În legătură cu această situaţie se aplică Regulamentul Şcolii Doctorale la care este înmatriculat doctorandul în cauză. Dacă acesta prevede exmatricularea doctorandului şi/sau posibilitatea de reînmatriculare cu taxă, atunci doctorandul în cauză îşi pierde calitate de membru al grupului ţintă şi dreptul la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287, echipa de management a acestui proiect procedând la recuperarea tuturor sumelor acordate doctorandului în cauză în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287. În măsura în care un doctorand nu promovează toate examenele, fără ca aceasta să ducă la exmatricularea sa şi îşi menţine calitatea de membru al grupului ţintă eligibil, nu se va proceda la recuperarea sprijinului financiar acordat în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287. Totuşi, ca măsură de precauţie, deoarece nepromovarea examenelor reprezintă neîndeplinirea/îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către doctorand, în conformitate cu procedurile de management al riscului aplicabile proiectului, echipa de management poate proceda la neplata bursei pe perioada neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, cu informarea doctorandului, urmând ca bursa să fie plătită retroactiv pentru această perioadă din momentul în care doctorandul a promovat toate examenele restante. Aceste măsuri se aplică în toate situaţiile în care doctoranzii sprijiniţi nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile contractuale, în măsura în care nerespectarea clauzelor contractului de studii universitare de doctorat şi a actelor adiţionale la acesta  nu afectează calitatea de membru al grupului ţintă al proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287.
Codul Muncii realizează relaţionarea clară între contractul individual de muncă şi calitatea de salariat. Contractul de studii universitare de doctorat care stă la baza calităţii de doctorand (Art. 8) nu se înscrie în această categorie şi nu poate oferi statutul de „salariat”, cu drepturile şi obligaţiile normale ale unui salariat (art. 20 şi 23 HG 567/2005) doctorandului respectiv. HG 567/2005, art. 21 (3) prevede: „Bursa de doctorat reprezintă în înţelesul prezentei hotărâri, o îndemnizaţie egală cu salariul brut de asistent de cercetare pentru perioada programului de pregătire universitară şi de cercetător ştiinţific pentru perioada programului de cercetare ştiinţifică”. HG 567/2005 prevede: Bursa de doctorat reprezintă în înţelesul prezentei hotărâri, o îndemnizaţie egală cu salariul brut de asistent de cercetare pentru perioada programului de pregătire universitară şi de cercetător ştiinţific pentru perioada programului de cercetare ştiinţifică” Codul fiscal prevede, la art. 42: „„În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:....Bursele primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare în cadru instituţionalizat”, iar la art. 55. „Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege...indiferent de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă...” HG 567/2005, art 23(1) şi (2) care prevedeau  că „(1) Pe toată durata activităţii, doctorandul de la forma de învăţământ cu frecvenţă, care obţine bursă, beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă, de alte drepturi şi obligaţii ce revin salariatului, precum şi de dreptul de a desfăşura activităţi didactice prin cumul sau prin plata cu ora, potrivit contractului de studii de doctorat. (2) Contribuţiile datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru doctoranzii la forma de învăţământ cu frecvenţă, care obţin bursă, se plătesc lunar de către IOSUD la care sunt înmatriculaţi. Baza de calcul a contribuţiilor datorate o constituie cuantumul bursei.” AU FOST ABROGATE PRIN HG 1717/2008. În prezent, bursele doctornazilor sprijiniţi în cadrul proiectelor POSDRU nu sunt supuse impunerii fiscale. Legea 19/2000, art. 38(1)  prevede: „În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:.... b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora” Pe cale de consecinţă, atât Codul Fiscal prin excluderea de la impozitare a burselor cât şi L19/2000 prin considerarea perioadei de studii universitare (studiile de doctorat sunt studii universitare ciclul III) ca „necontributivă” exclud de la impozitare bursele primite în cadrul studiilor universitare indiferent de nivelul acestora. Codul Fiscal asimilează veniturile din salarii (indiferent de denumire ceea ce include şi îndemnizaţia) ca drept al unei persoane numai ca urmare a unui contract individual de muncă.L19/2000 permite considerarea perioadei de studii universitare ca şi vechime în muncă fără să o considere ca şi perioadă contributivă (perioadă în care doctoranzi să plătească contribuţii sociale).
Numărul maxim de doctoranzi care poate fi coordonat de un conducător de doctorat este  reglementat de legislaţia în vigoare şi Regulamentul Şcolii Doctorale la care este înmatriculat doctorandul sprijinit în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287.
Obligaţiile girantului sunt cele specificate în Anexa la Actul adiţional nr. 1 la contractul de studii universitare de doctorat încheiat la data de 01 martie 2010 pentru doctoranzii sprijiniţi în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287; acest act adiţional este disponibil pe pagina web www.doesec.ase.ro.
Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe pe motive temeinice, neimputabile doctorandului, cu aprobarea conducerii Şcolii Doctorale la care este înmatriculat. În această categorie, în cazul proiectelor finanţate din POSDRU, se vor avea în vedere: concediile medicale (motivate de accidente cu vătămări corporale grave atestate de către medici specialişti, contactarea unor boli grave/cronice care necesită tratament de lungă durată compensat/gratuit conform legislaţiei naţionale în vigoare) concediile maternale (în cazul sarcinii, lăuziei, concediu postnatal), situaţiile de forţă majoră etc.. Pe perioada întreruperii, doctorandul nu va beneficia de bursă din cadrul POSDRU. În situaţia în care contractul de finanţare încetează, iar doctorandul se află în perioada de întrerupere a doctoratului, Academia de Studii Economice sau Universitatea de Vest va putea prelua doctorandul aflat în această situaţie în grupul ţintă al următorului proiect ce vizează burse doctorale depus spre finanţare, dar numai pentru perioada aferentă întreruperii, astfel încât durata totală sprijinului acordat unui doctorand să nu exceadă durata normală a doctoratului în domeniul de doctorat respectiv.

NOTĂ: Grupul ţintă al proiectului POSDRU/88/1.2/S/55287 este format din 96 de doctoranzi cu frecvenţă care au fost selectaţi de Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Universitatea de Vest din Timişoara dintre doctoranzii admişi pe locurile  finanţate de la bugetul de stat în anul 2009 – 2010doctorand cu frecvenţă pe locuri finanţate din bugetul de stat. la cele două universităţi în cele 9 domenii de doctorat in acestea organizează studii universitare de doctorat. Pe parcursul implementării proiectului POSDRU/88/1.2/S/55287, menţinerea în grupul ţintă eligibil al proiectului presupune ca doctoranzii sprijiniţi să îşi păstreze calitatea de
 
Anunţuri
Conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni"

Va adresam invitatia de a participa la conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni" care va avea loc in data de 21 Mai 2012, la ora 09:30, la sala Ronda a hotelului Intercontinental.

Invitatia de participare | Agenda evenimentului

 
DEPUNERE CERERE DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE
TERMENUL DE PREDARE AL CERERILOR DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE ESTE 30 NOIEMBRIE 2010. Pentru doctoranzii ASE cererea se depune la sala 0425.
 
Mobilităţi

Au apărut pentru doctoranzii din Timişoara, la secţiunea Baza legislativa următoarele materiale:

Calendarul de selecłie în vederea participării la mobilităţi de cercetare

Tabel cuprinzând universităţile pentru care se pot exprima opţiuni pentru efectuarea de Mobilităţi